• الموقع : المجلس الإسلامي العربي .
        • القسم الرئيسي : لغات أخرى .
              • القسم الفرعي : فارسى .
                    • الموضوع : آقای دکتر سيد محمد علی حسینی اهل لبنان .

آقای دکتر سيد محمد علی حسینی اهل لبنان

آقای دکتر سيد محمد علی حسینی اهل لبنان دبیر کل کنونی شورای اسالمی عربی لبنان نویسنده و سخنران و اندیشمند اسالمی و سیاسی است که دارای وزن و اعتبار و تأثیرگذار در عرصۀ عربی و اسالمی و برخوردار از احترام و ارجگذاری همۀ محافل فکری و سیاسی می باشد و با مواضع فکری و سیاسی میانه روانه باز و معتدل خود شناخته می شود.

 

آقای حسینی توجه و اشراف ویژه به امور و مسائل فکری و سیاسی و سخنرانیهایی در این موارد دارد و دارای مطالعات و پژوهشها و مقاالت تحلیلی فکری و سیاسی است.

 

دکتر حسینی بیش از هفتاد کتاب در موضوعات فکری و سیاسی تألیف کرده که به چاپ رسیده اند و برخی از آنها به زبانهای انگلیسی و فرانسه ترجمه شده اند. ایشان در کنفرانسها و فعالیتها و دیدارهای فکری، سیاسی، حقوقی و اجتماعی متعددی در کشورهای عربی و اروپایی شرکت کرده اند.

 

جناب ایشان در جهت ایجاد زمینۀ همگانی برای نظرات و مواضعشان بر پایۀ یک بینش فراگیر متکی بر دربرگیری دقیق ادیان و مذاهب گوناگون و از این طریق برای یافتن محورها و پایه های گفتگو و نزدیکی نه تنها بین مذاهب و ادیان بلکه بین همۀ بشریت برای گسترش فرهنگ صلح و حاکم شدن اصل بردباری و پلورالیسم و پذیرش و تحمل دیگران و همیاری انسانی تالش می کنند.

 

آقای دکتر سيد محمد علی حسینی از علما و اندیشمندان برجسته در جهان عرب و اسالم می باشند که از احترام و ارجگذاری فعالیتها و تالشهایشان در فراخواندن به میانه روی، بردباری، صلح، وحدت، گفتگو، اعتدال و پذیرش و تحمل دیگران آنگونه که هستند و برخورد باز با انسان بوسیلۀ فعالیت مسالمت آمیز بشردوستانه و مؤثر در کشورهای اسالمی و اروپایی برخوردار هستند و رسالۀ دکترایشان نیز در همین زمینه ها بوده است.

http://www.mohamadelhusseini.net/list.php?list=8&part=1


  • المصدر : http://www.arabicmajlis.com/subject.php?id=2073
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2019 / 01 / 18
  • تاريخ الطباعة : 2023 / 12 / 9