• الموقع : المجلس الإسلامي العربي .
        • القسم الرئيسي : لغات أخرى .
              • القسم الفرعي : فارسى .
                    • الموضوع : حسینی: اعتدلال شیوه دین خداوند است و خشونت گرایی روش اشرار .

حسینی: اعتدلال شیوه دین خداوند است و خشونت گرایی روش اشرار

 حسینی: اعتدلال شیوه دین خداوند است و خشونت گرایی روش اشرار


دوستان عزیز!
  مطابق آنچه در تورات و انجیل و قرآن آمده است اساس مطالب ادیان آسمانی، صلح و انسان دوستی است. در قرآن کریم خداوند بارها به مسلمانان این دستورات را داده است که: "ببخشید، صرف نظر کنید، اصلاح کنید، صلح کنید و جز به نیکی بادیگران گفتگو نکنید، و با صلح و سلام وارد شوید و تجاوز نکنید."
 اما متاسفانه برخی افراد، این رهنمودهای الهی را نادیده می گیرند و اصرار بر شرارت و ظلم و استبداد و قتل بی گناهان و جنایت علیه زنان و کودکان دارند. و با محبت و صلح و بردباری بیگانه اند و باوری به عقل و حکمت و دین ندارند. به همین دلیل است که برای توجیه اعمال شریرانه خود از برخی موضوعات ویژه دینی به نفع اعمال شریرانه خود سوء استفاده می کنند و تنها زبانی که می فهمند زبان زور  است. در حقیقت مخاطب موضوعات ویژه کتاب های آسمانی، تنها همین اشراری هستند که به مردم زور می گویند و زبانی بجز زبان زور نمی فهمند.
محمد علی حسینی
 


  • المصدر : http://www.arabicmajlis.com/subject.php?id=1756
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2017 / 04 / 13
  • تاريخ الطباعة : 2020 / 11 / 23